Lærarressursar

Lærarressurs

Eit hovudmål med lærarressursen er å etablere ein arena der det kan kommuniserast med og mellom yrkesfaglærarar og hjelpe med opplegg og idéar til korleis skulearbeidet best kan leggjast til rette for god læring.


Lærarressursen vil bestå av tre hovudområde:

Pedagogisk ressurs

Tipsliste på arbeidsmåtar, forslag til nettsider og ulike innfallsvinklar i forhold til det å nå kompetansemål.

Tipsliste for vurderingssituasjonar, eksempel på undervegs- og sluttvurdering og forslag til eigenvurdering. Her vil også til ei kvar tid gjeldande forskrifter liggje tilgjengeleg.

Fagressurs

Her finn du undervisningsopplegg, oppgåver, fagtekstar, artiklar, ferdige powerpoint- presentasjonar og forslag til bøker, nettstader, kurs, fagtidsskrifter osv. 

Forum 

Her vil ein kunne diskutere, spørje, og få svar frå kollegaer, utveksle tankar og idéar innanfor ramma av Bygg og anleggsteknikk.

 
Interesserte lærarar kan sende e-posttil post@bnf.as og motta brukernamn og passord.