Organisasjon og ledelse

Vi tek for oss dei ulike selskapsformene som ein bør kjenne til i vår bransje, og kva for mogelegheiter og utfordringar dei byr
på. Vi går og inn på kva ein forretningsplan er og kva ein god forretningsplan kan vere. Peronalleiing, sosiale forhold i arbeidslivet og viktige organisasjonar og avtalar som gjeld arbeidslivet er viktig å vite noko om.