Bygging og vedlikehold - Kompetansemål fra læreplanen

 • fundamentere og komprimere for veg, grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg
 • bruke preaksepterte løysingar for ulike typar arbeid
 • bruke og komprimere ulike massetypar
 • utføre enkle forskalings-, armerings- og støypearbeid
 • leggje rør og kablar og montere kummar
 • vedlikehalde vegar av ulik standard i samsvar med gjeldande regelverk
 • handtere overvatn i veggrøfter, sluk og stikkrenner
 • utføre arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • bruke eigna verne- og tryggleiksutstyr
 • dokumentere og vurdere arbeidet
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp